Page 4 - Rynki Zagraniczne - Chiny
P. 4

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.    RYNKI ZAGRANICZNE
             ul. Krucza 50           Przegląd wybranych gospodarek
            00-025 Warszawa

            NIP: 526-030-01-67          Przygotowanie:
            KRS: 0000109815           Departament Strategii i Promocji Gospodarczej
                              Centrum Eksportu oraz Zagraniczne Biura Handlowe PAIH

              Kontakt:
            tel.: 22 334 99 55         Materiał zawiera grafiki pochodzące z serwisu flaticon.com.
            paih24@paih.gov.pl
                              Zastrzeżenie:
            www.paih.gov.pl           Powyższy materiał jest chroniony prawami autorskimi, które przysługują Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. („PAIH”) i można
                              go wykorzystywać w sposób dozwolony przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
                              (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1231), ale jedynie w celach niekomercyjnych (tj. na użytek własny). Nie jest dozwolone komercyjne wykorzystanie
                              przekazywanych treści. Ponadto, materiał ten można wykorzystać, jeżeli przepisy lub zgoda uprawnionego zakładają, że wykorzystanie w celach
                              niekomercyjnych nie wymaga pozwolenia ze strony uprawnionego. Dla innych sposobów wykorzystania materiału niezbędne jest uzyskanie
                              pozwolenia od uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych. PAIH nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody bezpośredniej
                              lub pośredniej jakiegokolwiek rodzaju, w tym szkody za utratę zysków, wynikłej z całkowitego lub częściowego wykorzystania informacji
                              udostępnionych przez PAIH w niniejszym materiale. W związku z tym, każdy odbiorca tych informacji powinien sprawdzić przydatność i poprawność
                              wyżej wymienionych informacji zgodnie z ich przeznaczeniem i korzystać z tych informacji na własną odpowiedzialność. PAIH oraz jej pracownicy nie
                              ponoszą w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakąkolwiek decyzję lub działanie podjęte w oparciu o wyżej wymienione informacje, ani za
                              jakiekolwiek konsekwencje wynikające z decyzji podjętych w oparciu o te informacje.
   1   2   3   4