Page 4 - CHINY - podatki
P. 4

AKTUALIZACJA:
          CHINY
                                                                                         LIPIEC 2021

       PODSTAWOWE RODZAJE DANIN                                                                                    SZCZEGÓŁOWE
        RODZAJ               OBOWIĄZKI                                    STAWKI
                                                                                    INFORMACJE
       PODATKU               PODATNIKA

         VAT   • Obowiązek rejestracji jako podatnik VAT.               • Dobra importowane – 9% głównie produkty rolnicze i artykuły
              • Deklaracje VAT zasadniczo należy składać za każdy do 15 dnia      użytkowe oraz 13% pozostałe.
               następnego miesiąca.                        • 5%   - niektóre transakcje  w  sektorze  nieruchomości
              • Podatnicy importujący towary muszą zapłacić podatek w ciągu 15     i budownictwa.
               dni po wydaniu świadectwa zapłaty przez organy celne.        • Produkty pierwszej potrzeby - 9%.
              • Podatek VAT jest uważany w Chinach za neutralny podatek.       • Naprawy, zastępstwo, przetwórstwo - 13%.
              • W Chinach istnieją dwie różne grupy podatników VAT: płatnicy     • Najem ruchomości - 13%.
                                                 • Usługi:   transportowe,   pocztowe,   telekomunikacyjne
               ogólni i mali (zależnie od rocznego poziomu sprzedaży).                                         • Tax filling of
                                                   (podstawowe), budowlane, najmu nieruchomości, sprzedaży
              • W przypadku ogólnych podatników VAT naliczony podatek VAT może                                        General VAT
                                                   nieruchomości, przeniesienia praw do gruntu - 9%.
               zostać zaliczony na poczet podatku VAT należnego.                                              taxpayer
                                                 • Usługi:  finansowe,  telekomunikacyjne,   konsumenckie,
                                                   sprzedaż dóbr niematerialnych - 6%.
                                                 • Eksport:  dóbr,  napraw,  zamian,  usługi  transportu
                                                   międzynarodowego, usług, z których korzystanie będzie miało
                                                   miejsce za granicą - 0%.
                                                 •  Przedsiębiorcy  mający  status małego   płatnika VAT
                                                   odprowadzają podatek w wysokości 3%.


         WHT    • WHT ma zastosowanie do dywidend, odsetek, czynszów, tantiem      • Podstawowa stawka wynosi 10%
               i innych pasywnych dochodów, takich jak zyski ze sprzedaży lub    • Stawki w obniżonych wysokościach wynikają z zawartych umów
               przeniesienia nieruchomości, prawa użytkowania gruntów i udziałów    bilateralnych.
               w spółce z Chin.
   1   2   3   4   5   6   7   8